Årsmöte 2020-03-14

Dagordning vid årsmöte 2020-03-14 kl. 13.00 på Sparnäs Bygdegård
1.     Val av mötesordförande
2.     Val av mötessekreterare
3.     Fastställande av röstlängd
4.     Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokollet
5.     Godkännande av kallelse
6.     Styrelsens redovisning av det gångna året
7.     Revisorernas berättelse
8.     Fastställande av balans och resultaträkning
9.     Styrelsens ansvarsfrihet
10. Redovisning av verksamhetsplan samt budget
11. Val av ordförande
12. Val av styrelseledamöter samt ersättare
13. Val av revisorer samt ersättare
14. Val av valberedning
15. Förslag som inkommit från styrelsen och/eller medlemmar senast 10 dagar före årsmötet
– Förslag till nya stadgar
16. Övriga ärenden