Stadgar Borgviks Utvecklingsråd

Stadgar för Borgviks Utvecklingsråd

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Borgviks Utvecklingsråd. Föreningen har säte i Borgvik i Grums kommun.

§ 2 Form och ändamål

Föreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening

Föreningens ändamål är att bevara och utveckla Borgvik som en levande kulturbygd.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att främja samarbete mellan enskilda, föreningar och näringsverksamma i bygden samt med kommunen och andra myndigheter.

§ 3 Medlemskap

Föreningen är öppen för boende och verksamma i Borgvik samt övriga fysiska personer som vill främja föreningens verksamhet och syfte.

För medlemskap krävs att beslutad medlemsavgift betalats. Medlemsavgift fastställs av årsmötet.
Om årsmötet beslutar att ingen medlemsavgift skall tas ut för visst år så:
– är medlem som inte begärt utträde fortsatt medlem i föreningen
– erfordras skriftlig anmälan av nya medlemmar (får ske i samband med föreningsmöte)

Medlem som trots påminnelse inte betalat beslutad medlemsavgift eller på annat sätt brutit mot föreningens stadgar eller beslut i något väsentlig avseende kan uteslutas ur föreningen.
Beslut om uteslutande fattas av styrelsen.
Innan beslut om uteslutning fattas skall medlemmen ifråga ges tillfälle att yttra sig. Utesluten medlem har rätt att få beslutet prövat av nästkommande föreningsmöte

§ 4 Årsmöte och verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

Ordinarie årsmötet ska hållas senast 31 mars. Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av mötesordförande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokollet
 4. Fråga om mötets behöriga utlysande
 5. Styrelsens redovisning av det gångna året
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fastställande av resultat- och balans- och resultaträkning samt disposition av resultatet
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 9. Val av ordförande
 10. Val av styrelseledamöter
 11. Val av revisorer (2) och ersättare (1) – alla på 1 år
 12. Val av valberedning
 13. Ärenden från styrelsen eller medlemmar som inkommit senast 21 dagar före mötet
 14. Verksamhetsplan
 15. Fastställande av medlemsavgift
 16. Övriga frågor

Extra föreningsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller att minst 1/10 av föreningens medlemmar skriftligen begär det. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlade.

Kallelse till årsmöte eller extra föreningsmöte skall ske genom anslag samt på föreningens hemsida senast 14 dagar innan mötet. Av kallelsen skall framgå eventuella ärenden utöver sedvanliga årsmötesärenden som skall behandlas.

§ 5 Styrelse

Styrelsen består av 6-8 ledamöter vilka väljs bland föreningens medlemmar. Mandattiden är 2 år.
Årsmötet utser styrelsens ordförande för 1 år. Övriga uppgifter inom styrelsen fördelar styrelsen inom sig.
Firmatecknare utses av styrelsen

Styrelsemöten hålles när ordförande anser att det erfordras.

Styrelsebeslut kräver en majoritetsröst med minst 50% av ledamöterna närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 6 Räkenskaper

Räkenskapsåret är kalenderår.

Styrelsen ska senast 30 dagar före årsmötet överlämna redovisningshandlingar till revisorerna

Räkenskaperna ska granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska lämna revisionsberättelsen till styrelsen senast 7 dagar före årsmötet.

§ 7 Beslut och omröstning

Beslut fattas genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Rösträttsberättigade är närvarande medlemmar.

Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val då lotten avgör.

§ 8 Stadgeändring

Stadgar kan ändras genom beslut vid ett årsmöte och kräver bifall av minst 75% av de avgivna rösterna.

§ 9 Upplösning

Upplösning av föreningen kräver beslut av ett ordinarie eller extra föreningsmöte. Föreningens kvarvarande tillgångar går till Sparnäs Bygdegårdsförening, Borgvik eller om den inte existerar Borgviks Hembygdsförening.